Ánh Văn Hóa Blog

Assignment và Lab Cơ Sở Dữ Liệu tại cao đẳng FPT

Assignment và Lab Cơ Sở Dữ Liệu tại cao đẳng FPT
Nguyễn Văn Ánh

Nguyễn Văn Ánh

blogger

Publish: 14 thg 3, 2023

Mình biết là việc làm các bài lab của muôn cơ sở dữ liệu rất khó, vì vậy bài viết này dành cho các bạn. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về các đáp án của bài lab của sơ sở dữ liệu cho các bạn.

Bài tập Lab môn Cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Bài tập này giúp sinh viên làm quen với các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu và kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu.

Lab 2 cơ sở dữ liệu

Bài 1: Yêu cầu các bạn dữ vào đề bài rồi xác định thực thể và xác định mối quan hệ của cá thực thể trên.

Bài 2: Sử dụng Access, My SQL, SQL server tùy vào cơ sở dữ liệu mà bạn đang học nhé để tạo CSDL có tên QuanLyBanHang gồm các bảng sau. Dùng công cụ trực quan để tạo bảng.

Lab 1 & 2

Lab 3 cơ sở dữ liệu

Bài1: Kết hợp phân tích ở bài 1 lab 2, vẽ sơ đồ quan hệ ERD cho bài toán trên.

Bài2: Từ sơ đồ quan hệ ERD bài , hãy chuyển sang lượcc đồ quan hệ cho cơ sở dữ liệu trên. Xác định khoá chính, khoá ngoại cho các bảng. Kiểm tra các bảng đã đạt được dạng chuẩn 3NF chưa? Nếu chưa , tách các bảng để đạt đượcc dạng chuẩn 3NF.

Lab 3

Lab 4 cơ sở dữ liệu

Bài 1: Kết hợp phân tích ở lab 2 và lab 3, sử dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL câu lệnh CREATE để tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu cho bài toán trên. Xác định kiểu dữ liệu phù hợp cho các cột trong bảng.

Bài 2: Sử dụng câu lệnh T-SQL gồm các câu lệnh: ALTER và DROP để thêm các ràng buộc khoá chính, khoá ngoại, ràng buộc kiểm tra cho các cột trong bảng. Bổ sung các cột hoặc xoá bớt các cột khi cần thiết.

Lab 4

Lab 5 cơ sở dữ liệu

SỬ DỤNG LẠI CSDL QUANLYBANHANG ĐÃ TẠO Ở LAB2 CHO PHẦN THỰC HÀNH LAB5.

Bài1: Viết các câu truy vấn sau:

 • Hiển thị tất cả thông tin có trong bảng khách hàng bao gồm tất cả các cột
 • Hiển thị 10 khách hàng đầu tiên trong bảng khách hàng bao gồm các cột: mã khách hàng, họ và tên, email, số điện thoại
 • Hiển thị thông tin từ bảng Sản phẩm gồm các cột: mã sản phẩm, tên sản phẩm, tổng tiền tồn kho. Với tổng tiền tồn kho = đơn giá* số lượng
 • Hiển thị danh sách khách hàng có tên bắt đầu bởi kí tự ‘H’ gồm các cột: maKhachHang, hoVaTen, diaChi. Trong đó cột hoVaTen ghép từ 2 cột hoVaTenLot và Ten
 • Hiển thị tất cả thông tin các cột của khách hàng có địa chỉ chứa chuỗi ‘Đà Nẵng’
 • Hiển thị các sản phẩm có số lượng nằm trong khoảng từ 100 đến 500.
 • Hiển thị danh sách các hoá hơn có trạng thái là chưa thanh toán và ngày mua hàng trong năm 2016
 • Hiển thị các hoá đơn có mã Khách hàng thuộc 1 trong 3 mã sau: KH001, KH003, KH006

Bài2: Viết các câu truy vấn sau:

 • Hiển thị số lượng khách hàng có trong bảng khách hàng
 • Hiển thị đơn giá lớn nhất trong bảng SanPham
 • Hiển thị số lượng sản phẩm thấp nhất trong bảng sản phẩm
 • Hiển thị tổng tất cả số lượng sản phẩm có trong bảng sản phẩm
 • Hiển thị số hoá đơn đã xuất trong tháng 12/2016 mà có trạng thái chưa thanh toán
 • Hiển thị mã hoá đơn và số loại sản phẩm được mua trong từng hoá đơn.
 • Hiển thị mã hoá đơn và số loại sản phẩm được mua trong từng hoá đơn. Yêu cầu chỉ hiển thị hàng nào có số loại sản phẩm được mua >=5.
 • Hiển thị thông tin bảng HoaDon gồm các cột maHoaDon, ngayMuaHang, maKhachHang. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của ngayMuaHang
Lab 5

Lab 6 cơ sở dữ liệu

Bài1: Viết các câu truy vấn sau:

 • Hiển thị tất cả thông tin có trong 2 bảng Hoá đơn và Hoá đơn chi tiết gồm các cột sau: maHoaDon, maKhachHang, trangThai, maSanPham, soLuong, ngayMua
 • Hiển thị tất cả thông tin có trong 2 bảng Hoá đơn và Hoá đơn chi tiết gồm các cột sau: maHoaDon, maKhachHang, trangThai, maSanPham, soLuong, ngayMua với điều kiện maKhachHang = ‘KH001’
 • Hiển thị thông tin từ 3 bảng Hoá đơn, Hoá đơn chi tiết và Sản phẩm gồm các cột sau: maHoaDon, ngayMua, tenSP, donGia, soLuong mua trong hoá đơn, thành tiền. Với thành tiền= donGia* soLuong
 • Hiển thị thông tin từ bảng khách hàng, bảng hoá đơn, hoá đơn chi tiết gồm các cột: họ và tên khách hàng, email, điện thoại, mã hoá đơn, trạng thái hoá đơn và tổng tiền đã mua trong hoá đơn. Chỉ hiển thị thông tin các hoá đơn chưa thanh toán.
 • Hiển thị maHoaDon, ngàyMuahang, tổng số tiền đã mua trong từng hoá đơn. Chỉ hiển thị những hóa đơn có tổng số tiền >=500.000 và sắp xếp theo thứ tự giảm dần của cột tổng tiền.

Bài2: Viết các câu truy vấn sau:

 • Hiển thị danh sách các khách hàng chưa mua hàng lần nào kể từ tháng 1/1/2016
 • Hiển thị mã sản phẩm, tên sản phẩm có lượt mua nhiều nhất trong tháng 12/2016
 • Hiển thị top 5 khách hàng có tổng số tiền mua hàng nhiều nhất trong năm 2016
 • Hiển thị thông tin các khách hàng sống ở ‘Đà Nẵng’ có mua sản phẩm có tên “Iphone 7 32GB” trong tháng 12/2016
 • Hiển thị tên sản phẩm có lượt đặt mua nhỏ hơn lượt mua trung bình các các sản phẩm.
Lab 6

Lab 7 cơ sở dữ liệu

Bài 1: Viết các câu DML để thực hiện các công việc sau:

 • Sử dụng câu lệnh INSERT để thêm dữ liệu các các bảng như sau: KhachHang, SanPham, HoaDon, ChiTietHoaDon
 • Tạo 1 bảng có tên KhachHang_daNang chứa thông tin tin đầy đủ về các khách hàng đến từ Đà Nẵng (sử dụng SELECT INTO) Với phần dữ liệu bạn có thể xem trong lab của thầy cô nhé.

Bài 2: Viết các câu lệnh để cập nhật lại dữ liệu cho các bảng:

 • Cập nhật lại thông tin số điện thoại của khách hàng có mã ‘KH002’ có giá trị mới là ‘16267788989’
 • Tăng số lượng mặt hàng có mã ‘3’ lên thêm ‘200’ đơn vị
 • Giảm giá cho tất cả sản phẩm giảm 5%
 • Tăng số lượng của mặt hàng bán chạy nhất trong tháng 12/2016 lên 100 đơn vị
 • Giảm giá 10% cho 2 sản phẩm bán ít nhất trong năm 2016
 • Cập nhật lại trạng thái “đã thanh toán” cho hoá đơn có mã 120956
 • Xoá mặt hàng có mã sản phẩm là ‘2’ ra khỏi hoá đơn ‘120956’ và trạng thái là chưa thanh toán. Xoá khách hàng chưa từng mua hàng kể từ ngày “1-1-2016”.
Lab 7

Lab 8 cơ sở dữ liệu

Bài1: Tạo chỉ mục trên các bảng có tần suất truy vấn nhiều:

 • Tạo chỉ mục UNIQUE trên cột điện thoại của bảng khách hàng

 • Tạo chỉ mục UNIQUE trên cột email của bảng khách hàng Bài2: Thao tác sao lưu dự phòng, import, export và bảo mật dữ liệu

 • Do mình học SQL Server nên chỉ có ý b thôi nếu các bạn học hệ quản trị khác thì có thể tham khảo các tang khác nhé.

 • Sử dụng hệ quản trị csdl My SQL hoặc SQL Server để lưu trữ dữ liệu.

Lab 8

Assignmentcơ sở dữ liệu

Bạn hãy tải tài liệu về rồi tham khảo nhé.

Assignment

Phần Kết

Trong bài viết này, mình đã chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thành bài tập Lab môn Cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Qua những kinh nghiệm đó, hy vọng rằng bạn sẽ có thể hoàn thành bài tập một cách dễ dàng và đạt được kết quả tốt.

Tuy nhiên, việc hoàn thành bài tập Lab chỉ là bước đầu tiên trong quá trình học tập và nghiên cứu về cơ sở dữ liệu. Vì vậy, mình khuyên bạn nên cố gắng tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm và kỹ thuật trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, cũng rất quan trọng để thực hành thường xuyên và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Bạn có thể tìm kiếm các dự án thực tế hoặc tham gia các hoạt động, cuộc thi liên quan đến cơ sở dữ liệu để nâng cao kỹ năng của mình.

Cuối cùng, mình hy vọng rằng những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia đầy năng lực trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu và đạt được những thành tựu trong công việc và học tập của mình.