Ánh Văn Hóa Blog

Dự án mẫu lập trình web FPT polytechnic

Dự án mẫu lập trình web FPT polytechnic
Nguyễn Văn Ánh

Nguyễn Văn Ánh

blogger

Publish: 17 thg 10, 2023

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ code dự án mẫu lập trình web tại FPT Polytechnic, từ các video của thầy Hộ mà mình đã tập hợp lại, dự án được viết bằng PHP và MySQL.

Full source ở cuối bài viết

Cấu trúc thư mục

Các cấu trúc thư mình của mình có thể khá thầy Hộ chút nhưng nhìn chung là tương đối giống, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào các cấu trúc thư mục dự án mẫu này.

📦project
 ┣ 📂admin
 ┃ ┣ 📂bill
 ┃ ┣ 📂binhluan
 ┃ ┣ 📂danhmuc
 ┃ ┣ 📂sanpham
 ┃ ┣ 📂taikhoan
 ┃ ┣ 📂thongke
 ┣ 📂module
 ┣ 📂public
 ┃ ┣ 📂css
 ┃ ┣ 📂img
 ┃ ┗ 📂js
 ┣ 📂upload
 ┣ 📂views
 ┗ 📜index.php

Cấu trúc thư mục dự án mẫu cở bản là như này.

  • File index.php xử lý router của cả trang web.
  • Folder views chứa giao diện liên quan đến phần khách hàng.
  • Folder admin chứa giao diện liên quan đến quản trị.
  • Folder upload chứa ảnh được upload từ người quản trị
  • Folder public chứa các css, js, image,
  • Folder module chứa các function tương tác với database

Mô tả hoạt động

Khi người dùng truy cập vào website mặc định sẽ chạy vào file index.php tron đây xử lý các tuyến đường cho website, từ các tuyến đường đó sẽ trả về giao diện

Trong file đó sẽ cũng sẽ tập trung tương tác với module là xử lý database thêm, sửa, dữ liệu

Trong folder admin giống nhưn tuyến đường đến trang quản trị vd như vào trang chủ https://example.com thì đây là truy cập vào quản trị cần truy cập https://example.com/admin trong folder admin cũng có file index.php để trả về giao diện và tương tác với database

Dự án mẫu

Phần kết

Dự án mẫu lập trình web bằng PHP và MySQL là một bài tập thực hành giúp người học phát triển các kỹ năng lập trình web cơ bản. Dự án này nhằm mục đích giúp người học hiểu và làm quen với cách sử dụng PHP và MySQL để tạo ra một ứng dụng web hoàn chỉnh.

Dự án này có thể bao gồm các tính năng như đăng ký thành viên, đăng nhập, quản lý tài khoản người dùng, quản lý dữ liệu, hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, và một số tính năng khác.